Scroll Top

Informacje na temat

regulaminu

regulamin

Regulamin Agencji Reklamowej

BAS Kreacja

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Agencji Reklamowej BAS Kreacja Robert Bobrowicz, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 14 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta.
 2. Definicje:
  1. Usługodawca – BAS Kreacja Robert Bobrowicz, z siedzibą w Warszawie, 00-503, ul. Żurawia 2/25, wpisana do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP 9510061465, REGON 01119188, adres e-mail: info@baskreacja.pl, która prowadzi Agencję Reklamową BAS Kreacja, zwaną dalej "Agencją".
  2. Usługobiorca  – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
  3. Usługa – realizowane przez Agencję zadania z zakresu realizowania zamówień dotyczących sprzedaży i znakowania gadżetów reklamowych i promocyjnych oraz usług poligraficznych.
 3. Warunki korzystania z usług Agencji:
  1. Procedura złożenia zamówienia:
   1. Warunkiem koniecznym do przyjęcia zamówienia jest wcześniejsze zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
   2. W pierwszej kolejności Usługobiorca składa zapytanie w formie elektronicznej, z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie https://www.baskreacja.pl, albo poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@baskreacja.pl.
   3. Po otrzymaniu zapytani Agencja sporządza ofertę cenową na podstawie  informacji dostarczonych przez Usługobiorcę, uwzględniając dobór odpowiednich materiałów i czas realizacji danej usługi. Oferta cenowa zawiera w szczególności specyfikację usług/towarów, cenę usług/towarów, termin realizacji, koszty dostawy, sposób i termin płatności. Oferta cenowa zostanie przesłana Usługobiorcy na podany przez niego w zapytaniu adres poczty elektronicznej.
   4. Wynagrodzenie Agencji  netto oraz brutto (zawierające podatek od towarów i usług według stawki określonej w przepisach prawa), każdorazowo wyrażone w złotych polskich (PLN), określone zostanie w ofercie cenowej, o której mowa w pkt. 3.1.3.
   5. Usługobiorca zatwierdza ofertę  w formie pisemnej.
   6. Z chwilą zaakceptowania przez Usługobiorcę oferty dochodzi do zawarcia Umowy, a Agencja przystępuje do realizacji zamówienia.
   7. W przypadku znakowania produktów reklamowych realizacja usługi odbywa się po zaakceptowaniu projektu przez Usługobiorcę.
   8. Usługobiorca oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania materiałami dostarczonymi Agencji w celu wykonania zamówienia oraz że ich wykorzystanie przez Agencję nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
   9. Po zawarciu Umowy, jak określono to w punkcie 3.1.6, nie przewiduje się możliwości odstąpienia od niej przez Usługobiorcę.
  2. Płatności:
   1. Usługobiorca obowiązany jest do zapłaty za zamówione usługi w formie przedpłaty, przedpłaty częściowej lub po ukończeniu zamówienia, w terminie ustalanym każdorazowo pomiędzy Agencją a Usługobiorcą.
   2. Nieuiszczenie przez Usługobiorcę ustalonej przedpłaty w wymaganym terminie spowoduje nieprzystąpienie do realizacji zamówienia przez Agencję.
   3. Usługobiorca może dokonać zapłaty wynagrodzenia za świadczone Usługi na rzecz Agencji, dokonując przelewu na rachunek bankowy w BNP Paribas nr 7417 5000 0900 0000 0011 1961 52.
  3. Dostawa:
   1. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje dostawę towaru, jest ona realizowana za pośrednictwem firmy spedycyjnej/kurierskiej na adres wskazany w zamówieniu.
   2. Po otrzymaniu przesyłki Usługobiorca winien dokładnie sprawdzić stan opakowania, taśmy zabezpieczające i zawartość przesyłki. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń, Usługobiorca powinien niezwłocznie skontaktować się z Agencją telefonicznie lub mailowo.
 4. Odpowiedzialność Agencji:
  1. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za jakość plików graficznych dostarczonych przez Usługobiorcę. Jeśli jakość grafik uniemożliwia odpowiednie wykonanie usługi, Agencja informuje o tym fakcie, zastrzegając sobie prawo do rezygnacji z wykonania usługi.
  2. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie terminu realizacji zamówienia,  jeśli Usługobiorca przedłuża termin wysłania akceptacji oferty cenowej/projektu znakowania lub ustalonej przedpłaty.
  3. Odpowiedzialność Agencji z tytułu nieprawidłowego lub wadliwego wykonania usługi ograniczona jest do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Usługobiorcę i nie może przekroczyć wynagrodzenia Agencji z tytułu wykonania danej usługi.
  4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia i ewentualnych brakach oraz podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (zmiana asortymentu, wydłużenie czasu oczekiwania, zmiana kosztów, anulowanie zamówienia).
 5. Reklamacje:
  1. Agencja  jest zobowiązana do świadczenia usług zgodnie z należytą starannością wymaganą w obrocie profesjonalnym.
  2. Wszelkie reklamacje związane ze świadczonymi przez Agencję Usługami powinny być składane drogą elektroniczną na adres info@baskreacja.pl lub telefonicznie, nie później niż 14 dni od wystąpienia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.
  3. Usługobiorca składający reklamację zostanie niezwłocznie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub pisemnie.

 

  1. W przypadku gdy reklamacją objęty jest wadliwy towar, należy go przesłać za pośrednictwem ustalonej między Agencją a Usługobiorcą firmy spedycyjnej/kuriera.
  2. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz ze stosowną opinią o niezasadności reklamacji.
  3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
  4. Agencja  nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
   danej Umowy,  spowodowane siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, wojna, pandemia itp.
  5. Niezwłocznie po wystąpieniu siły wyższej oraz po powzięciu wiadomości o jej wpływie na terminowe i prawidłowe wykonanie Umowy, Agencja powiadomi Usługobiorcę na piśmie o powyższym zdarzeniu i jego wpływie na jej zdolność do realizacji zlecenia
  6. Terminy wykonania zobowiązań Agencji wobec Usługobiorców mogą ulec przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

 

 1. Postanowienia końcowe:
  1. Złożenie zamówienia w Agencji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  2. Aktualny tekst Regulaminu oraz RODO publikowane są na stronie internetowej baskreacja.pl.
  3. Agencja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż 7 dni po ich publikacji. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem ich wejścia w życie, a w szczególności nie będą miały wpływu na zamówienia wcześniej złożone przez Usługobiorcę.
  4. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, Ustawy o Prawach Konsumenta, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.